Примерът на Израел: „Откъс от доклада „Алтернативи на запрещението относно финансови въпроси”

Глава 2: Алтернативи на запрещението при финансови въпроси

Тази глава обсъжда алтернативите на запрещението във финансовите дела. Алтернативите във всяка област се основават на няколко схващания:

Загрижеността за ощетяване е истинска: Загрижеността за ощетяване както и необходимостта от разработване на защита трябва сериозно да се вземат под внимание: първо, защото тревогата се основава на инциденти, които действително са се случили; второ, защото това е една от основните причини за определяне на настойник; и трето, защото хората с увреждания също могат да се опасяват от евентуална вреда.

Съществуващи универсални решения: Хората с увреждания не са единствените, които трябва да се справят с опасенията за финансови щети. Опасенията за юноши, хора със заеми, хората, които живеят в бедност, заможни родители, които желаят да прехвърлят собственост на пълнолетните си деца, и много други са довели до разработването на различни средства за интервенция или предотвратяване на щети във финансовата сфера. Тези решения са универсални, тъй като не са предназначени единствено за хората с увреждания. Универсални решения, които се отнасят до населението като цяло, са определено не само за предпочитане в обсъждането на алтернативи, но са и в съответствие с КПХУ която насърчава „универсалния дизайн" като общо задължение (член 2 и 4 (1) (f)).

Нееднородност на темата: Терминът "финансови дела" обхваща широка гама от финансови дейности, които се различават една от друга по своя характер, обхват и начина, по който са уредени законово. Тези различни дейности, трябва да бъдат проучени и разбрани, за да се определят подходящи професионални стандарти за алтернативи на запрещението.

Третите страни, доставчици на услуги, са важни участници: Третите страни са значими участници във финансовата област. Обикновено това са търговски дружества, които нямат конкретни познания по отношение на правата на хората с увреждания. Банкерът, бакалинът и представителят на отдел „Обслужване на клиенти" са основни участници в много финансови взаимоотношения. Всяка предложена алтернатива трябва да се вземе предвид поради необходимостта от обучение на тези доставчици и от повишаване на тяхната осведоменост.

Както бе посочено, нашата цел е да се представят алтернативи на запрещението, които предпазват лицето при финансови въпроси. Ние сме избрали да се съсредоточим върху три основни компонента в рамките на по-широката област на финансовите въпроси: 

-Недвижимо имущество;

-Банкиране;

-Договори.

 Банкиране

1.Въведение

Банковите сметки на хората са централен кръстопът, през който преминават парите им. Техните доходи и имущество - заплата, държавни помощи и инвестиции - обикновено се съдържат в банковите им сметки, независимо дали са обикновени разплащателни сметки или специални сметки. Тези сметки са от съществено значение в живота на всеки. Притежаването на сметка дава възможност да се организират предврително наредени плащания чрез директен дебит, да се вземе заем, както и да се използват кредитна карта и чекова книжка. Въпреки това, в страни, където хората с увреждания са изключително бедни и не получават държавна финансова подкрепа, те не е задължително да имат банкова сметка.

Често, определянето на настойник е пряко свързано с опасения за ощетяване в банковата сфера. Тези опасения включват разточително харчене на спестявания, изпадане в дългове, надхвърляне на сумите по кредитни карти или добавянето на лица с достъп до банковата сметка, които могат да се възползват от дадените им правомощия. Загрижеността за всички тези сценарии често води до определянето на настойник. Колкото повече активи имат хората с увреждания, толкова по-заинтересовани са техните семейства и приятели от оценяване на способността им да управляват делата си независимо и от това дали трябва или не да бъде определен настойник. Това означава, че понякога хора с увреждания, чийто доход е нараснал (поради спечелване на дело, получаване на наследство, получаване на държавни помощи или изработването на заплата) може изведнъж да се окажат под запрещение на основание, че парите им трябва да бъдат защитени.

2.Действие на запрещението при банковите въпроси

Различните държави имат различни процедури, засягащи отношенията между банките и клиенти под запрещение. В Израел човекът, определен за настойник, трябва да уведоми банката, че е определен за такъв. Банковата сметка на клиента след това се превръща в специална сметка и всички сделки трябва оттук нататък да бъдат разрешени от настойника. Дори когато настойникът упълномощава лицето самостоятелно да извършва определени сделки, банките не винаги признават това разрешение. Те често предпочитат да бъдат особено внимателни и да изискват подписа на настойника за всички сделки, като по този начин напълно ограничават лицето под запрещение. Банката се очаква да не открива самостоятелна банкова сметка на лице под запрещение, въпреки че тази забрана е лесна за заобикаляне в случаите, когато банката не разполага с достъп до национална база данни, в която са посочени имената на лицата под запрещение.

Вътрешните правила на една от големите банки на Израел илюстрират огромните правомощия, които имат настойниците в управлението на банковите сметки на лица под запрещение, включително отказ на всички правомощия, които лица са имали преди това. От момента, в който на клиента е определен настойник, банката добавя настойника във всички канали за пряка информация (като например интернет страницата на банката), предоставя му/ й банкова карта за достъп до информация и теглене на пари и му/ й позволява да поръча чекови книжки, проверки по депозитите и да осигури предварително упълномощени плащания чрез директен дебит от сметката. Банката няма да одобри добавянето на лица с достъп до банковата сметка, нито ще приема чекове, които са подписани от клиента, преди да е му е определен настойник нито ще одобри парични транзакции, направени от клиента, освен ако тези сделки не са първо разрешени с решение на съда. В обобщение, определянето на настойник сериозно подкопава личните финансови права при банкирането.

3.Правни задължения в банковата сфера

С цел да се предложи алтернативи на запрещението в тази област е важно е да се разбират правните въпроси, пред които банките са изправени днес, когато общуват с клиентите с увреждания. От правна гледна точка банката има три задължения, които са насочени в различни посоки.

На първо място те имат задължението да зачитат автономността на клиентите при извършване на каквато операция пожелаят във връзка с банковата им сметка. Банката държи парите на клиентите, инвестира ги, понякога съветва клиентите си, понякога им заема пари, но никога не може да ограничи управлението на парите, които те притежават без законно разрешение за това.

В същото време, банката е длъжна да направи услугите си достъпни като част от забраната за дискриминация. Точно както е очевидно, че хората, които използват инвалидни колички, не трябва да бъдат възпрепятствани да летят самостоятелно и авиокомпанията е длъжна да направи полетите достъпни за тях, така също трябва да е очевидно, че банките трябва да направят услугите си достъпни за хората с увреждания, както и да осигурят улеснения в определени случаи. Задължението за осигуряване на достъпност включва както физическата достъпност, така и достъпност до услугите на банката. Този въпрос се разрешава неадекватно в много страни, сочейки към нуждата да се изготви проект за международните стандарти за достъпни банкови услуги. Примерите включват наличието на специално обучени касиери и банкови консултанти в клоновете, които да предоставят на клиентите си достъпни услуги, както и брошури за различните банкови услуги, които са достъпни за хора с различни увреждания. 

От друга страна, банката има дължима грижа. Това е термин от деликтното право, който накратко означава, че като специалист в дадената областта банката е длъжна да защити клиентите си от увреждане. Ако банката не взема достатъчно предпазни мерки, тя може да бъде обвинена в небрежност и осъдена да плати обезщетение на своите клиенти.

Напрежението между задължението на банката да изпълни желанията на клиента и да направи услуги си достъпни и задължението й за дължима грижа е най-голямо, когато клиентите искат да извършат операция с висока степен на риск и е очевидно, че те не разбират напълно последиците. От една страна, банката трябва да зачете желанията на клиентите и да изпълнени операцията. От друга страна, обществото очаква и законът изисква банката да се въздържа от извършването на операция, която би причинила вреди на клиентите й.

Няколко юридически консултанти на банки ни казаха, че при наличието на такова напрежение, задължението за дължима грижа надделява. Граждански дела и съдебни решения възлагат по-голяма отговорност върху банките. Тъй като правния дискурс поставя такава доминираща роля на банковата сфера, много хора с увреждания се сблъскват с отказ на банката да изпълни желанията им. Така, например, банката изисква на клиентите, които или имат или се възприемат като имащи интелектуални затруднения, да бъде определен настойник преди да им се разреши да имат банкова сметка. Много банки препоръчват на членове от семейството на хората с интелектуални или психо-социални увреждания да бъдат определени като настойници, когато техният родственик навърши 18 години. Банката изисква хората, които притежават пълномощно за възрастните си родители, застрашени от Алцхаймер, да бъдат определени за настойници на родителите им, за да се запази активна сметката. Всички представители на банкови институции, които интервюирахме, говориха за затрудненията на банките в работата с клиенти с увреждания. Те заявиха ясно предпочитанията си някой друг да бъде отговорен за финансовите транзакции  на тези хора - с други думи, настойник.

Накратко казано, повечето банки днес не знаят как да интегрират задълженията на член 12 от Конвенцията в работата си. Изглежда, че трябва да бъде направена промяна по този въпрос в рамките на първичното законодателство или поне чрез банковия регулатор на държавата. Въпреки това има редица мерки, които могат да помогнат за защита на клиентите от финансови вреди, без да се изисква определянето на настойник. Тези мерки вече са в ежедневна употреба от страна на банките и в по-голямата си част не изискват специални корекции.

4.Ограничения при банкирането

Днес има три вида ограничения, които се прилагат към банковите сметки, които е важно да се отбележат в дискусията за алтернативи на запрещението:

A.Вътрешно ограничение – ограничение, което клиентите сами налагат на себе си по собствени причини. Например, те могат да решат приходите им да бъдат депозирани в дългосрочен инвестиционен план. Ако оттеглят средствата си преди датата на изтичане на плана, трябва да платят специални такси. Семейните двойки могат също така да се ограничат, като изискват и двете страни да подпишат банков формуляр, за да се разреши извършването на сделки над определена сума. 

B.Външно ограничение - ограничение спрямо клиента, наложено от институция, външна за банката. Този тип ограничение важи за всички банкови сметки на лицето във всяка от банките му/ й. Например лица, които не са в състояние да изплатят дълговете си, могат да се окажат със заповед за изпълнение. Ако не отговарят на изискванията за обичайното погасяване на дълга, заповедта за изпълнение може да ги обяви за „длъжници с недостатъчни средства". Целта на тази заповед е да предотврати натрупването на нов дълг от посочените лицата. За да постигне това, заповедта налага различни ограничения, включително забрана за притежание на кредитни карти и чекови книжки, забрана за напускане на страната, ограничения по сметката и анулиране на кредит по сметката, отпуснат по-рано от банката. Съдът или органът, които прилага заповедта за изпълнение, може да наложат запор на активите на лицата, които дължат пари на други лица: запорът може да бъде наложен върху спестяванията им или текущите им сметки, заплати, активи и др. От момента на налагане на запора банката ограничава дейността по сметката, съгласно условията на запора.

C.Банкови ограничения - Банката може да реши да ограничи даден клиент по силата на регулаторни разпоредби. По принцип, ограничението е върху кредитния лимит и дали клиентът може да получи кредитна карта или чекова книжка, издадена от банката. Ограничението се основава на проверка на доходите, финансовата история на клиента и информация от компании за кредитни карти и други банки.

Разпоредбите по отношение на такива ограничения варират от държава на държава и от банка на банка. Важно е да се изучават и да се разбират, за да се установи дали отговарят на необходимостта от защита на хората с увреждания от щета без да се налага да се прибягва до рестриктивния инструмент на запрещението.

В тази глава ще видим как съществуващите ограничения могат да служат като алтернативи на запрещението. Всички алтернативи, представени в главата, може да бъдат самоналожени или външно приложени от съда. В глава 3.А ще разгледаме тънката граница между ограничение и принуда и етичните дилема, която тези алтернативи предизвикват.

В допълнение на тези ограничения, има възможност и за определянето на настойник за определени сметки. Ако например, лицето има значителна сума пари, възможно е да се определи ограничено запрещение единствено върху банковата сметка, в която е депозирана тази сумата, като така се защитават тези средства, докато сметка, в която има по-малка сума, може да продължи да бъде управлявана от лицето. Въпреки това този доклад се стреми да предложи алтернативи на настойничеството и по тази причина следващите страници ще бъдат посветени на алтернативните мерки по отношение на банкирането, които не включват определянето на настойник.

5.Алтернативи на настойничеството при банкирането

Тъй като алтернативите в тази област се различават от банка до банка и често от клон на клон в рамките на една и съща банка, те ще бъдат представени само в общи линии. Представеният тук списък е предназначен да служи като основа за по-дълбоко проучване, което да доведе до ясни и последователни разпоредби.

a.Добавяне на партньор по банковата сметка

Често, самите лица или хората около тях се притесняват, че ще вземат лоши решения при управлението на банковите им сметки. В такива случаи е достатъчно да се предостави помощ, съвети и насоки без намеса в управлението на сметката. Въпреки това в случаите, когато лицата са наясно, че се нуждаят от ограничения или по-голяма намеса, те могат да добавят доверен човек като партньор към сметките си.

Пример: Мириам мисли да определи себе си за настойник на сина й Дейвид. Дейвид е на 17,5 години. На основата на опита си, Мириам смята, че синът й може да влезе в дългове, ако открие собствена сметка след като навърши 18. Мириам и Дейвид може да обсъдят откриването на съвместна сметка, в която Мириам ще играе ролята на мълчалив партньор само за да е сигурна, че Дейвид няма да взима големи заеми или да влезе в дългове.

Това решение може да бъде от решаващо значение. От правна гледна точка, партньорът по сметка става собственик на половината от парите в сметката и може да бъде отговорен за дълговете, направени по сметката. Въпреки това има договорености, при които добавянето на партньор към съществуваща сметка не предоставя на партньора собственост върху средствата, а само го упълномощава да извършване операции по сметката. Когато стане партньор по сметката, довереното лице придобива редица инструменти, за да помага при управление на финансите. Те включват помощ при управлението на сметката и взаимоотношенията с банка, проследяване на дейността по банковата сметка и изискването да има подписи и на двамата титуляри на сметката при определени финансови транзакции. Този инструмент днес често се използва от хора с напреднал Алцхаймер. В тези ситуации син или дъщеря обикновено стават партньор по сметката и съдействат при управлението й или я управляват от името на родителя.

В заключение, въпреки че днес тази алтернатива е на разположение, стига да включва прехвърляне на собствеността от половината имуществото на партньора, тя е проблематична. Ако партньорството не включва права върху парите в сметката, но включва правомощия тя да се управлява и контролира, това може да е по - съизмеримата алтернатива в определени случаи.

Предимства и недостатъци:

Предимства: Процедурата е проста и позната на банките.

Недостатъци: Тя дава много власт на друго лице и може да крие възможност за експлоатация или злоупотреба с влияние. Например, партньорът може да изпразни банковата сметка или да прехвърли големи суми от нея в личната си сметка. Освен това, по закон, партньорът може да стане собственик на половината от сумата в сметката.

b.Специална комбинация от подписи

Според тази мярка банковите операции са обвързани с определена комбинация от подписи. Така, например, в бизнес сметки е възможно да се регламентира, че се изискват подписите както на изпълнителния директор на компанията, така и на нейния счетоводител, за да се одобри операция над определена сума (този вид условия са наричани също така "вътрешен контрол"). По същия начин е възможно да се определи специална комбинация от подписи за лична сметка. Лицето, чийто подпис е необходим, не е партньор по сметката, но подписът му/ й все пак е необходим, за да се осъществят определени операции. Например, може да има изискване при всички операции на стойност над определена сума да се изисква допълнителен подпис.

Тази мярка е различна по същество от определянето на настойник. Докато настойниците се упълномощават да извършват по банковата сметка всички операции, които сметнат за уместни без одобрението на собственика на сметката, лицата с достъп до банковата сметка нямат правомощието да вземат сами всички решения и сам по себе си подписът им не е достатъчен, за да бъде одобрена операцията. Освен това, докато настойникът е този, който взема решения, тук за всяка транзакция се изисква подписът на титуляра на сметката освен този на лицето с достъп до банковата сметка.

Има два начина за определяне на лице с достъп до банковата сметка. Единият е като се отиде направо в банката; другият е със съдебно решение. Когато определянето се извършва, като се отидете директно в банката, без намесата на съда, собственикът на сметката си запазва правото да отмени изискването за допълнителен подпис, като по този начин си възстановява пълния контрол за решенията по свое усмотрение. Това правомощие често пъти напълно подкопава тази алтернатива, ако целта му е да попречи на хората да взимат прибързани или лоши решения дори когато са убедени, че решението е правилно и не се нуждаят от одобрението на някой друг. Когато изискването за лице с достъп до банковата сметка се налага със съдебно решение, единствено съдът може да го отмени и да възстанови пълния контрол над парите на лицето. Приложение B предоставя примери от израелски съдебни решения, които използват тази мярка.

Накратко, този инструмент е механизъм за съвместно вземане на решения, който се намира някъде по континуума между заместващо вземане на решения от настойник и подкрепеното вземане на решения. Самостоятелното вземане на решение от лицето по отношение на неговите/ нейните активи е ограничено, но правомощията не са напълно делегирани на друг. В крайни случаи, когато лицата смятат, че се нуждаят от ограничения, този е най-пропорционално ограничителния инструмент, който познаваме. Въпреки това, той дава много власт и влияние на други лица и следователно, включва ограничения на автономията и свободата на лицето.

Предимства и недостатъци: 

Предимства: Лицето с достъп до сметката не е партньор по сметката и затова не може самостоятелно да извършва операции и/или да претендира за собственост над половината от средствата по сметката.

Недостатъци: Инструментът е рестриктивен най-вече, когато е постановен с решение на съда. Освен това, много банки твърдят, че поради компютъризирането на системите им ще имат проблеми с прилагането на изискването за специална комбинация от подписи.

c.Ограничения за теглене

Едно от основните опасения за ощетяване в банковата сфера е, че може хората да теглят безотговорно средства от сметката си. Това може да доведе до дългове към банката, ликвидиране на спестяванията и неспособност да се плащат сметки. Има няколко начина да се ограничи тегленето. Единия от тях е да се ограничи дневното количество, което клиентът може да изтегли от сметката. В банковите системи, където е възможно е да се изтегли максималната дневна сума от множество банкомати (известни също като автоматични банкови терминали) преди компютърната система да блокира допълнителните тегления, тази мярка няма да бъде толкова ефективна за хора, които теглят пари от банкомат, а не лично от банковия клон.

Възможно е също така да се изиска всички парични тегления от клиента да се правят през банков служител и да се предоставят инструкции на касиера чрез бележки в компютърната система на банката. Бележките могат да бъдат оформени в съответствие с конкретните обстоятелства. Те могат да се отнасят до размера на парите, които клиента може да изтегли, до изискването за получаване на разрешение от трето лице за теглене над определена сума пари или до изискване за информиране на друго лице за тегленето. Днес има настойници, които използват този метод, за да предоставят на хората под тяхно попечителство определена степен на независимост при управлението на финансите им.

Предимства и недостатъци: 

Предимства: Докато тези лица не разполагат с карта за банкомат, това е един ефективен инструмент, за да им се попречи да изпразнят банковите си сметки или необмислено да изразходват месечните си заплати или обезщетения.

Недостатъци: Банките не са склонни да възлагат допълнителни задължения на банковите си служители и да повишават отговорността им към клиентите. Следователно не всички банки ще са съгласни с този вид ограничение. Освен това, ограничения по банкова сметка зависят от добрата волята на клиента. В момента, в който клиентът променя решението си, ограничението трябва се отмени освен ако не е наложено със съдебно решение.

d.Допълнителни ограничения по сметката

Освен в брой има три начина да се теглят средства от сметка: с чек, кредитна карта или предварително упълномощени плащания чрез директен дебит. Възможно е да се ограничи собственикът на сметка в използването на всичките три от тези средства. Така, например, банката може да ограничава правото на лицето да притежава чекова книжка (това е обичайната мярката за длъжници с недостатъчни средства). По същия начин, банката може да ограничи използването на кредитна карта, мярка, която ще обсъдим по-подробно:

Банките издават няколко вида карти за ползване при финансови взаимоотношения. Те включват карта, която може да се използва само за получаване на информация за наличността по сметката; такава, която позволява на притежателя да тегли пари в брой от банкомат; дебитната карта, която се използва като метод за плащане при условие, че в сметката  има налични средствата; и кредитна карта, от която се отчисляват плащания. Има кредитни карти, предоставяни от банката, които са пряко свързани с банковата сметка на клиента и небанкови кредитни карти, чрез които може да се плаща с предварително разрешен директен дебит от банковата сметка.

Различни ограничения в използването на тези карти също могат да осигурят ефективна защита от щети. Например, в банковите системи, които позволяват овърдрафт, каквато е системата в Израел, „ATM карта с положително салдо" ще позволи да се тегли в брой само когато има средства в сметката. По същия начин е възможно да се ограничи дневната сума за теглене. В действителност възможно е напълно да бъде отказано използването на кредитна карта. По-пропорционална мярка е да се използва предплатена кредитна карта. В този случай определена сума пари се кредитира по картата чрез авансово плащане. В предплатена кредитна карта разходите са ограничени, а притежателите на карти имат пълна независимост в това как да изразходват парите.

Накратко казано, възможно е да се блокират или ограничат различните канали, по които средствата излизат от банковата сметка. Като алтернатива на ограничаването на тегленията този вариант също повдига основни въпроси: който налага ограниченията и кой може да ги отмени?

Предимства и недостатъци:

Предимства: Ограничаването на тегленията е ефективен начин за предотвратяване на безконтролното харчене.

Недостатъци: Ограниченията са отделни за различните карти и в повечето случаи ограничението ще трябва да бъде комбинация от мерки.

e.Инвестиране

Лицата, които притежават големи суми пари, могат да ги инвестират в дългосрочен план, като по този начин ограничават свободата си да използват средствата. В същото време, те могат да държат по-малки суми пари в редовните си сметки. Често, това е предпочитано решение, защото то запазва достойнството на лицето, като същевременно осигурява финансова сигурност и предотвратява съдебното производство. Въпреки това при правенето на дългосрочни инвестиции, трябва да се вземат под внимание и други съображения, като ефектът й върху стойността на имуществото в сравнение с други инвестиционни възможности.

Предимства и недостатъци:

Предимства: Това е ограничение, което хората си налагат сами с помощта на универсално използвана мярка. Тя има допълнителното предимство, че потенциално създава бъдещи постъпления под формата на лихва върху инвестицията.

Недостатъци: Докато парите са затворени в сметката, те не може да се използват. Следователно, тази алтернатива е подходяща при инвестиционни фондове, а не за тези, средства, които са необходими за ежедневните нужди.

f.Нотариално заверено пълномощно

Нотариално завереното пълномощно дава възможност да се предостави на доверено лице пълномощието да извършва операции по дадена сметка в съответствие с условията, описани подробно в пълномощното. Това позволява на доверен човек да помогне да се следи сметката, да се извършват операции от името на титуляра на сметката и да се изпълняват решенията на последния. Обърнете внимание на разликата между изрично или нотариално заверено пълномощно, което е алтернативата, обсъждана тук, при която лицето запазва дееспособността си да взима решения, включително да отмени пълномощното; и безсрочно пълномощно, в което лицето, на което се дават правомощия, действа вместо другия човек, оставяйки последния с ограничени правомощия.

Във връзка с тази алтернатива може да възникне въпросът за дееспособността на хората да подпишат пълномощно. Следва да се отбележи, че създаването на пълномощно не изисква упълномощителят да има дълбоко разбиране за всички области, които попадат в правомощията на получателя на пълномощното, точно както подписването на пълномощно за адвокат, който да внесе съдебен иск не изисква човек да е наясно с всички детайли, включени в съдебния процес и делото. Въпреки всичко упълномощителят трябва да има минимално ниво на разбиране както на пълномощното, така и на въпросите, за които се отнася то. Следователно, в случаите на хора със значителни интелектуални затруднения, може да се окаже трудно те да се възползват от този инструмент.

В обобщение, нотариално завереното пълномощно е друго юридическо средства за определянето на лице, която да осигурява подкрепа във финансовите дела. Определеното лице може да помогне на хората с увреждания да си изяснят дадена информация и да осъществят решенията си. Пълномощното може да включва ограничения върху правомощията на определеното лице, като по този начин не му позволява да се възползва от ситуацията.

Предимства и недостатъци: 

Предимства: Тази алтернатива предвижда подкрепа, която не ограничава лицето с увреждане по никакъв начин. Освен това тя е широко разпространена и позната в банковата сфера.

Недостатъци: Пълномощното дава голяма сила на упълномощеното лице, което може да извършва операции с банковата сметка на лицето. При липса на доверен човек, това средство губи част от привлекателността си.

g.Доверителен фонд

Обикновената банкова сметка може да се включи в доверителен фонд, управляван от попечител от името на бенефициента. (За по-нататъшно обсъждане на доверителни фондове в контекста на недвижимите имоти виж втората алтернатива в глава 2.А.2 по-горе).

Знаем за успешен пример в Израел на организация  с нестопанска цел, която предлага доверителни услуги за хора с увреждания. Услугата обикновено се състои от един депозитар (родител или собственик на имот) и бенефициент (лицето с увреждане). Организацията предоставя услуги на основата на договор, който включва управление на банковата сметка на лицето и използване на средства в съответствие с разпоредбите на договора, постигнати при взаимно съгласие. Тъй като организацията е с нестопанска цел, доверителните услуги се предоставят безплатно. Докато услугата се предоставя от надеждни специалисти или други доверени лица на ниска цена, възможно е лица, които се нуждаят от помощ в управлението на банковите им сметки , да се обслужват ефективно.

Предимства и недостатъци: 

Предимства: Това решение е конкретно и гъвкаво и не налага намесата на съда.

Недостатъци: Ако имотът е регистриран на името на довереника, доверителният фонд може да ограничи правата на лицето да контролира имота си. Освен това, решението е скъпо, защото изисква заплащане на такса за адвокат за изготвяне на споразумението, а в много случаи месечни плащания на управителя на фонда (освен ако е налице юридическо лице - като организация с нестопанска цел - която предоставя услугата безплатно).

За да обобщим, доверителният фонд е общ и универсален правен инструмент, който може да включи различни програми и оперативни механизми. Тъй като е гъвкав, той е и неутрален: лошо му използване може да доведе до загуба на права, докато разумното му използване може да постигне подходящ баланс между правомощията на довереника и на независимостта на бенефициента.

h.Неформално попечителство за финансови помощи и социални придобивки

В много страни съществува „неформално попечителство", чрез което е създадена ограничена форма на заместващо вземането на решения за получаване на държавни помощи. С други думи, за да се гарантира, че наемите и основните сметки на лицето се заплащат, се определя едно лице, което да получава средствата, отпускани от държавата и да ги управляват вместо лицето. Този механизъм е създаден, за да се избегне необходимостта от пълно запрещение, но също и за защита срещу потенциална вреда .

Предимства и недостатъци: 

Предимства: Това решение е конкретно и не ограничава дееспособността на лицето.

Недостатъци: Решението отдалечава лицето от управлението на това, което често е неговият/ нейният най-важен източник на доход. Освен това то често се използва прекомерно дори когато лицето е в състояние да управлява дела си с подкрепа.

6.Обобщение: банкиране

Банковите сметки са нервният център на финансовия живот на хората. Финансовото им съществуване зависи от банковите им сметки и всичко, свързано с тези сметки. Следователно, отнемане на правото да управляват своите сметки сериозно подкопава правото им да вземат решения и да управляват активите си, както им е удобно. Списъкът на алтернативите, включени в тази глава, може да помогне за намиране на решения, които да отговарят на специфичните нужди на всеки отделен човек. Хората, които се нуждаят от подкрепа и напътствия, може да ги получат чрез подписване на нотариално заверено пълномощно или назначаване на довереник; хора, които се нуждаят от ограничаване на финансовата им дейност, могат да се възползват от ограниченията върху притежаване на кредитна карта или чекова книжка или да добавят лице с достъп до банковата им сметка. Въпреки че не всички мерки, изброени тук, се признават от банките в момента, ние вярваме, че с приемането на една или повече от тях можем да намерим решения за всяко опасение за ощетяване в тази област. Определянето на настойник с цел предпазване от финансови щети в областта на банковото дело е прекомерно и следователно недопустимо.

Приложение B

Отделни случаи и пример със съдебни решения

Случай 1 

На жена с интелектуални затруднения е определен настойник от брат й заради начина, по който тя борави с пари. Наред с другите неща, тя губи голяма част от спестяванията си на хазарт. Жената се оплаква сериозно от настойника, външна агенция, която осигурява настойнически услуги срещу заплащане. Тя се обърна за помощ към Бизхут, която отнесе  въпроса в съда и представи алтернативен план. Съдът прие плана, чиито основни точки са описани подробно тук. Настойничество е отменено и жената възвръща правособността си и автономията си в повечето сфери на живота. Тя получи подкрепата на счетоводител срещу заплащане за решенията, свързани с недвижими имоти. Известни ограничения бяха наложени на банковата й сметка и на възможността й да продаде активите, които ще притежава в бъдеще. Една година след постановяване на решението жената има по-голяма свобода на действие, решава сама как да харчи парите си и по нейна инициатива, също така започна да спестява пари за различни цели, които иска да постигне.

Случай 2

Ветеран от армията, който страда от травма на главата, претърпяна по време на война, получава голяма държавна финансова помощ и многократно изпада в дълг. Дълговете са причинени, наред с други фактори, от натиск на близки хора да плати разходите им. В резултат на това се разглежда възможността сестра му да бъде определена за негов настойник. Мъжът се обърна към Бизхут, което доведе до алтернативен план, който да бъдат представен пред съда. Планът включва изискването сестрата да подписва заедно с него тегленето над определена сума всеки месец. Планът, който беше одобрен от съда, предостави решение за дълговете, които той е натрупал, и така се преодоля необходимостта от настойник.

Случай 3 

Това е най-значимото решение, постановявано в Израел, по отношение на алтернативи на настойничеството. В случая става дума за жена с психо-социална инвалидност, която по време на манийни пристъпи харчи големи суми пари. В отговор на искане от семейството на жената, гражданския съд  решава да й назначи настойник. Жената обжалва решението. Въззивният съд е приел жалбата и е постановил, че назначаването на настойник трябва да се избягва докато се намерят алтернативни мерки като ограничения по сметката или вписване на предупреждение при операции по сметката.

Случай 4

Този случай се отнася за жена с увреждане, която очаква да получи голяма сума пари като обезщетение. В резултат на това е стартирана процедура за определяне на настойник за нея на основание, че тя не е в състояние да управлява собственото си имущество, а има и опасения, че членове на семейството й ще я използват. Съдът дава указания настойникът да бъде отстранен и обезщетението, присъденото на жената, да се депозира в две отделни сметки. Едната сметка да бъде затворена за дълъг период от време и достъпна само с разрешение на съда и другата, открита сметка, да се използва от жената за ежедневните й нужди.


Случай 1:

Граждански  съд на ХайфаДело за определяне на настойник 50389/02/13

Страни по делото: Главен прокурор

Представляван от адвокатите си, адвокат E. Саджи и/ или С. Алони-Зракиа и/ или Р. Хес-Бахар и/ или M. Каплан и /или Р. Хули-Есави и/или Р. Салман Срор и/ или Н.Насералдийн Нашеф

От канцеларията на юридическия съветник на Министерството на социалните грижи и социалните услуги

Ул Хасан Шукри №5, Хайфа, Тел: 04-8619126/8/7; факс: 04-8619193 

Вносител

СРЕЩУ

1. Ответник 1

Лична карта № [___________]

Представлявана от адвоката си, адвокат Йотам Толуб от "Бизхут" - Център за правата на хората с увреждания в Израел 

Факс 02-6521219


2. Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата 

С адрес ул. Хекалуц №  41, Хайфа

Факс 8671958

3. Ответник 3

Лична карта [____________]

Представляван от своя адвокат, адвокат Хершковиц

Факс 077-5444804

4. Ответник 4

Лична карта. [____________]

От [______________________]


Ответниците

Съдебно решение по съкратено производство

По делото, което се гледа пред мен, и във връзка с молбата на Ответник 1 (Лична карта [________]) (наричан за кратко, "Ответник 1") за отмяна на запрещението нареждам, както следва:

1.След като изслушах страните и се уверих, че Ответник 1 е в състояние да се грижи за и да се справя с делата си докато получава помощ и подкрепа по въпросите на собствеността й от счетоводителя, г-н Йехуда Лави, и след като прегледах доклада на социалния работник по делото от 2-ри юни 2013, реших да отменя определения за настойник - Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата - като настойник на личността и собствеността на Ответник 1 и да разреша на  Ответник 1 да ръководи личните си дейности независимо и да се разпорежда по имуществените си дела със съдействието и подкрепата на г-н Йехуда Лави.

2.Одобрявам финансовия план, представен по делото от името на Ответник 1, и списъка с нуждите и разходите, посочени в него.

3.Упълномощавам господин Йехуда Лави (дипломиран експерт-счетоводител) Лична карта №. __________ да придружава и подкрепя Ответник 1 при вземането на финансови решения. В този смисъл и само в този смисъл, неговите функции и правомощия са, както следва:

A.Да подпомага Ответник 1 при събирането и получаването от всяко физическо или юридическо лице всякаква информация, нужна за вземане на решение, което тя желае да вземе.

B.Да съдейства на Ответник 1 в разбирането на информацията, която се отнася до решението, което тя трябва да вземе и всичко, които следва от това.

C.Да помогне на Ответник 1 в представянето на решенията й преди всяко физическо или юридическо лице или да ги представи от нейно име в съответствие с решението й.

D.Да помогне на Ответник 1 да приложи решенията си.

E.Да я представлява пред всяко юридическо лице или орган, когато това е необходимо.

4.При изпълнение на функциите си и в светлината на съгласието на Ответник 1, г-н Лави може да получава съответната информация или документи във връзка с финансовите въпроси на Ответник 1 от публични, частни или правителствени организации.

5.Също така нареждам следното:

A.Всички парични средства на Ответник 1 да се управляват от сметката, открита за нея в Банка Леуми, клон ____, сметка №. _______.

B.Вписва се предупреждение за гореспоменатата сметка, че Ответникът може самостоятелно да тегли от сметката си всяка седмица сума, която не превишава 300 израелски шекела.

C.Към гореспоменатата сметка се вписва, че няма да се предоставя кредит по сметката и че всяка сделка над 300 израелски шекела изисква одобрението на г-н Лави.

D.Чекови книжки и кредитни карти няма да бъдат предоставяни по тази сметка.

E.Г-н Йехуда Лави организира и налага тези правила в банковите документи на Ответник 1.

6.Ответник 1 представя по делото, чрез адвоката си документ, който удостоверява, че посочените по-горе предупреждения са регистрирани към банковата сметка.

7.Също така нареждам всяка договореност между Ответник 1 и братята й относно разпределението на имуществото да подлежи на одобрение от страна на съда.

8.По отношение на вписаните на Ответник 1 права върху апартаментите в имуществото й, чиито данни са, както следва:

1) Парцел 101, _________.

2) Парцел 10, _________.

3) Парцел 22 ___________.

Се вписват предупреждения в Поземления регистър от г-н Йехуда Лави за това, че поема ангажимента да се въздържа от извършване на всякакви транзакции по смисъла на раздел 126 от Закона за земята, 5729-1969. Заличаване на предупреждения се извършва само с решение на съда. По отношение на апартаментите, които не са регистрирани в Поземления регистър, съответните сделки се извършват в зависимост от мястото на регистрация.

9.Ответник 1 представя по делото чрез адвоката си документ, който удостоверява, че предупрежденията са вписани, както е посочено по-горе, по време близко до извършване на вписванията на предупрежденията.

10.Всяка промяна или отмяна на разпоредбите на това решение по съкратено производство се извършва само по съдебен ред.

Постановено днес, 22 Август 2013

16 Елул 577

(-)

[печат - Есперанца Алон, съдия

___________________

Есперанца Алон, съдия (1)

[кръгъл печат – Граждански съд на Хайфа 

[Герб на държавата Израел]

18]

 

Случай 2:

Дело за настойничество 18541-05-12Граждански съд на Петах Тиква

[_________________________]

Представляван от своя адвокат, адвокат Йотам Толуб

Чийто адрес за съдебна кореспонденция е:

Бизхут, п.к. 34510, Ерусалим, 91000

Телефон: 02-6521308; факс: 02-6521219

Вносител

СРЕЩУ

1. [______________]

2. Главен Попечител на район Тел Авив

3. Министерство на социалните грижи и социални услуги, Тел Авив

Бул. Ерусалим №22, Яфа, 68022

Телефон: 03-5138200; факс: 03-5138222

Ответник

Съдебно решение по съкратено производство

След изслушването на 17 декември 2012 г. по настоящия иск постановявам следното:

1.Всяка операция по сметката на Вносителя, господин [_____], в полза на трети страни изисква подписа на сестра му, г-жа [______].

2.Всяко теглене на суми от сметката на Вносителя, която е над 1,000 израелски шекела на месец, изисква подписа на сестра му, г-жа [_______].

3.Заличаване на тези ограничения се извършва само по съдебен ред.

4.Съдебното решение по съкратено производство да се сведе до знанието на клона на банката, в която се управлява сметката му.

Постановено днес: 21 януари 2013

[квадратен печат]

Съд на Петах Тиква 

Магистратски и окръжен

23-ти Януари 2013

31 Януари, 2013Решение

дело 18541-05-12

Съдия Йохевед Грийнвалд-Ранд

Съдебното решението е подписано и заверено

____________________________________

Граждански съд на Петах Тиква

Удостоверявам че това копие е вярно

копие на оригинала

04 Февруари 2013(-)

ДатаГл. съдебен секретар

[кръгъл печат на -

Граждански съд на Петах Тиква (-)]

 

Случай 3:

Обжалване по гражданско дело (Ерусалим) 815/05Плонит срещу Главния прокурор 

Съдебна палата

Окръжен съд на ЕрусалимОбжалване по гражданско дело815/05

Пред: Почитаемия Съдия Йосеф Шапира 30 Ноември 2005

Страни по делото: Плонит

Представлявана от адвоката си, адвокат. A. Шиндлер

Ищца

СРЕЩУ

Главният прокурор

Представлявана от юридическия й съветник, Министерство на

Социалните грижи, адвокат. A. Ишай

Ответница

Делото се разглежда при закрити врати

Съдебно Решение

Представена ми е жалба по съдебното решение на Гражданския съд в Ерусалим

(Почитаемият Зам.-председател П. Маркус) по гражданско дело 5070/05, в което е определен настойник на собствеността на ищцата.

Предистория

1. Ищцата е 69-годишна жена, която е описвана като страдаща от биполярно афективно разстройство. В манийни епизоди тя демонстрира нарушена преценка и безпокойство, а в депресивни епизоди е безразлична, апатична и незаинтересована от заобикалящата я среда. 

Ищцата има шест деца, неин син се самоубива докато служи в израелската армия. Двама от синовете на ищцата живеят с нея в дома й и единият от тях е под съдебно запрещение, а "Фонда на поколенията" е негов настойник. Според първоинстанционния съд става дума за семейство в конфликт, което е известно на гражданския съд от над три години и половина.

Министерството на труда и социалните грижи, посредством главния прокурор (наричано за по-кратко "Министерството на социалните грижи от" или "Ответницата"), внесоха иск за определяне на настойник за собствеността на ищцата.

Пред Съда бяха представени две становища, едното, подадено от името на Министерството на социалните грижи определя, че на ищцата трябва да бъде определен настойник, в светлината на сложната връзка между членовете на семейството, и другото, което е подадено от името на ищцата, установява, че не е било необходимо такова определяне и че става дума за жена, чийто действия и преценка са като цяло функционални. Според второто становище състоянието на ищцата не оправдава отказа на тези свободи с определянето на настойник.

Аргументите на ищцата

2. Ищцата се противопоставя на определянето на настойник, както се е противопоставяла от започването на делото, и твърди, че състоянието й не оправдава такова съществено нарушение на свободата, достойнството и чувствата й. Освен това ищцата твърди, че тя отива и получава необходимите лечение и терапии и изцяло сътрудничи с доставчиците на лечение, така че е дори възможно почти напълно да се предотвратят периодите, когато се обостря болестта й и има проблем с преценката й.

Ищцата твърди също, че определянето на настойник сериозно ще навреди на връзката й с децата й, връзка, която въпреки своята сложност е важна за нея и за тях и в която тя е вложила изключително много.

Друго твърдение, което тя изтъква, е, че Първоинстанционният съд не е обсъдил алтернативни мерки вместо определянето на настойник, мерки, които биха могли да намалят щетите за нея. Това е въпреки факта, че тази насока е бил предложена в становището, подадено от самата ищца.

По отношение на становищата, които бяха представени пред съда, ищцата твърди, че тъй като това са противоположни становища, представени от двете страни, съдът е следвало да назначи вещо лице от негово име, преди да вземе такава крайна мярка.

В заключение, ищцата твърди, че ако се вземе решение да й бъде определен настойник както Първоинстанционният съд е определил, то тогава следва да бъде определен настойник, който да е подходящ спрямо конкретните обстоятелства, а не Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата, който, според нея, не позволява отношения между човек под запрещение и членовете на неговото семейство.

Аргументи на Ответницата

3.Твърденията на ответницата са указани в отговора й на искането за спиране на изпълнението, което е подадено от ищцата, а също така те са изслушани на заседание, което се е състояло на 22 ноември 2005 година.

Според ответницата в медицинското свидетелство, представено в съда на първа инстанция, е решено, че трябва да бъде определен настойник за имота по настоящото дело. Освен това, като се вземе предвид натиска и влиянието, които може да бъдат упражнени от всеки от членовете на семейството, ако бъде определен настойник първоинстанционният съд е решил правилно, да й бъде определен външен настойник. В светлината на това, решението на първоинстанционния съд трябва да остане в сила.

По отношение на връзката между становищата ответницата твърди, че медицинското свидетелство е от психиатър, който е лекувал ищцата от 1998 г. насам, а от друга страна, становището, представено от ищцата, е мнение от психиатър, който не познава ищцата отдавна.

Също така, ответницата твърди, че противно на това, което ищцата казва като твърди, че функционира самостоятелно и независимо, настойникът на сина й е съобщил, че къщата не е чиста.

Обсъждане

Назначаване на настойник

4.Първоинстанционният съд не е уточнил на кой член се позовава за решението си за определяне на настойник за ищцата. Общо правило е, че настойник може да бъде определен съгласно членове 28, 33 и 68 (а) от Закона за правособността и настойничеството, 5722-1962 (наричан по-долу "Закона").

Член 28 предвижда:

„След смъртта на единия родител, настойник на непълнолетно лице става живият родител; въпреки това, Съдът може, освен родителя, да назначи настойник на непълнолетния или изцяло или по отношение на въпроси, който се определят от Съда. Същото е валидно и когато единият от родителите е обявен за недееспособен или не е в състояние да изпълнява задълженията си по тази глава или Съдът е определил, в аргументирано решение, че родителят се въздържа, без основателна причина, от извършване на всички или на част от гореспоменатите задължения, или е лишен от Съда от настойничеството на непълнолетния, или когато единият от родителите не е известен, или не е женен за другия родител и не е признал непълнолетния за свое дете". 

Този член е част от глава втора от Закона, която разглежда отношенията между родители и техните непълнолетни деца и която се занимава с определянето на допълнителен настойник на мястото на биологичния родител на детето при обстоятелствата, посочени в члена. В конкретния случай имаме работа с лице, поставено под запрещение от съда, което не е непълнолетно, така че този член не следва да се разглежда като възможен източник, по които да бъде определен настойник.

Член 33 (а) от Закона изброява списък от алтернативи, при които настойник се определя от съда. Единствената алтернатива сред предвидените в този член, която би могла да се приложи в настоящия случай е алтернатива (4), който предвижда следното:

"(а) Съдът може да определи настойник -

...

(4) За всяко друго лице, което постоянно или временно не е в състояние да се грижи за всички, или някои от делата си и когато няма лице, което да е упълномощено и да има желание да направи това от негово име; "

Върховният съд е постановил, че определянето по този член е предназначено за управление на делата на лице под запрещение от съда и че следва да се провери дали фактическо основание е било представено пред съда, от което да следва, че този човек, не е в състояние да се грижи за своите дела и че няма никой друг, които има желание да направи това (виж, Гражданска жалба 445/81 Елизабет (Малин) Сийбрук срещу Салция Зукър и Други двама, 37 (3) PD 440; Гражданска жалба 1233/94 д-р Дебора Коен срещу Главния прокурор, Съдебни решения на Върховния съд (4) 95, 217 (наричано по-долу „съдебно решение Дебора Коен"); LCA 3232/04 Плони срещу Плоним, Съдебни решения на Върховния съд (2) 2005, 1685).

Третият източник за назначаване на настойник е член 68 (а) от Закона, който се занимава с определянето на защитни мерки и предоставя на съда генерални пълномощия за тази цел:

"(а) Съдът може по всяко време, по искане на Главния прокурор или негов представител, или от заинтересована страна, или по своя собствена инициатива да предприеме временни или постоянни мерки, които смята за подходящи за защита на интересите на непълнолетно лице, недееспособно лице, или лице под запрещение, или чрез определяне на временен настойник, или процесуален попечител или нещо друго. Съдът може да постъпи така и по молба на непълнолетния, на недееспособното лице или самото лице под запрещение. "

Този член предоставя на съда генерални пълномощия, които може да се упражнят по начин, чиято цел е да се защити недееспособно лице, непълнолетен или лице под запрещение от съда (виж, Разни граждански искове (Ерусалим) 1237/98 Плонит срещу Алмонит и др., Съдебни решения на гражданския съд (1) 99, 46). Сред възможностите, с които разполага съда е и възможността за определяне на настойник.

Връзката между членовете

5.Ищцата не е обявена под запрещение преди постановяването на съдебното решение на първа инстанция и изглежда уместно да бъде считана под запрещение в съдебното решение, получено в резултат на определянето на настойник по член 33. В светлината на това, остава под въпрос дали е възможно да се назначи настойник съгласно член 68, преди декларацията на ищцата като поставена под запрещение от съда.

Независимо от това, ако се каже, че е възможно да се определи настойник в настоящото дело също на основание член 68 (а), необходимо е да се провери дали това определяне зависи от изпълнението на условията в член 33.

В случай, че е определен настойник, съгласно разпоредбите на член 28 от Закона, се определя, че член 68 (а) осигурява отговор и когато условията, определени в конкретния член не са изпълнени (виж, LCA (Хайфа) 759/00 Плонит и др. срещу Плони и др., Съдебни решения на гражданския съд (4) 2000, 112). От друга страна, когато връзката между член 68 (а) и член 33, се разгледа, разпоредбите на член 33, може действително да надделеят. Член 33 урежда случаите, в които се определя настойник и също включва определянето на настойник в член 28. 

Тъй като това е назначение съгласно закона, този списък трябва да се разглежда като окончателен и затова алтернативата на определяне на настойник съгласно член 68 (а) трябва да бъде подчинена на изпълнението на една от алтернативите, посочени в член 33.

6.По принцип дилемата, пред която съдът е изправен, когато се разглежда нарушение на основните права, което е вероятно да възникне при определянето на настойник и защитата на финансовите интереси на възрастен човек, не е проста. В гореспоменатото Решение Дебора Коен е посочено следното:

„При упражняване на правомощия, нормативната отправна точка е, че основно право на всяко лице е - включително и за възрастен човек - да се запази достойнството му, личния му живот, имуществото му и личната му неприкосновеност. Тези права, които винаги са били основни стълбове на нашата правна система в момента са защитени в основния закон: човешко достойнство и свобода" "(по-горе, стр. 218).

Преди Съдът да реши да определи настойник той трябва да провери дали няма друг начин, който може да задоволи защитата на делата на лице под запрещение от съда, без такова определение. Ако се установи някакъв друг начин, Съдът трябва да се въздържа, доколкото е възможно от назначаването на настойник. Освен това, дори ако Съдът сметне за необходимо да назначи настойник, той трябва да провери дали действително е възможно да се назначи лице, близко на лицето под запрещение, а не физическо или юридическо лице, които са му непознати, които са анонимни по отношение на лицето и то не иска да бъде в подчинено положение спрямо тях (виж Решението Дебора Коен, по-горе, най-страница 220). И още повече, когато лицето под запрещение е лице, чиято преценка не е нарушена и той е в състояние да изрази мнение по въпроса.

От общото към частното

7.Безспорно е, че в живота на ищцата има периоди, когато болестта й временно се обостря и в тези периоди е вероятно преценката й да бъде нарушена и от нея вероятно ще се възползва всеки от членовете на семейство й. В тези периоди тя се нуждае от защита. Това положение удовлетворява първите две условия на алтернативна (4) в член 33.

Въпреки това трябва да се зададе въпроса, дали наистина няма някой, който може да бъде упълномощен да се справи с въпросите на ищцата и който е готов да направи това. Следва да се добави, че в конкретния случай това не е жена с много активи, а жена, която е собственик на апартамент, половината от още един апартамент и 80,000 израелски шекела, като повече от половината от тази сума е притежание на сина й в нейна полза. Освен това и месечният й доход е някъде около 13,000 израелски шекела. Както се вижда от всички доказателства има някой, готов да управлява делата й, и синът й Меир вече действа по този начин и притежава с нейно съгласие половината от парите й. По същия начин, ищцата се изказа пред мен и аз бях впечатлен, че това е жена с ненакърнена преценка, наясно с факта, че има моменти, когато способността й да преценява е нарушена и че тя иска в тези моменти някои да й помогне, за да избегне извършването на сделки с активите си.

Тъй като има някой, готов да се заеме с делата на ищцата, условията за определяне на настойник съгласно челен 33 (а) (4) не са изпълнени. Освен това, дори и да бяха изпълнени условията, определянето на настойник, който да поеме за постоянно контрола над активите на ищцата, не е желано решение, което да балансиране между конституционните й права и желанието да се защитят активите й в моментите, когато тя се нуждае от тази защита.

Дори предпочитанието на застрашаващ син пред всеки друг е често срещано явление и все пак това не оправдава определянето на настойник за всеки застаряващ човек. В настоящия случай това не е някой с много активи, както е изложено по-горе, и следователно определянето на настойник за ищцата не е съразмерно. Въпреки това, отмяната на определението ще подлежи на ограничения, одобрени и от ищцата.

Резултат

8.С оглед на изложеното по-горе, аз приемам жалбата и отсъждам анулиране на определянето на настойник.

С цел защита на активите на ищцата нареждам в рамките на 10 дни от датата на получаване на съдебното решение по съкратено производство адвокат Шиндлер да регистрира предупредително уведомление за апартамента и правата й върху половината от другия апартамент  като съдебното решение по съкратено производство представлява „ангажимент за въздържане от извършване на сделка" по смисъла на член 126 от Закона за земята, 5729-1969. Заличаването на предупредителното уведомление се извършва само със заповед на съда. Ако апартаментите не са вписани в Поземления регистър, тогава равностойни сделки се извършва в съответствие с мястото на вписване.

За да се защитят парите на ищцата нареждам следното:

1. Всяка операция по сметката в полза на трето лице ще изисква подписа на допълнително лице с достъп до банковата сметка, което се добавя към сметката й, по неин избор, при спазване на посоченото в точка 2 по-долу.

2. Всяко теглене на парични средства от сметката над 6000 израелски шекела на месец изисква подписа на допълнителното лице с достъп до сметката.

Съдебното решение по съкратено производство да бъде доведено до знанието на всички деца на ищцата и на клона на банката, в който се управлява сметката й.

Не се постановяват разходи.

Паричната гаранция се връща на вносителя.

Постановено днес, 28 Хешван, 5766 (30 ноември 2005) в отсъствието на страните.

Канцеларията на съда ще изпрати препис от съдебното решение до адвокатите на страните.

Може да бъде публикувано, без да се разкриват лични данни.

_______________________

Йосиф Шапира 54678313-815 / 05

Йосиф Шапира - съдия

Този вариант на документа е предмет на редакторски промени

 

Случай 4:

Граждански съд на Тибериас

Пред почитаемия Зам.-председател Ети Бухадана

[__________] И др.

[__________] И др.

Хайфа и район Север

2-ри септември, 2012

...

Страните, както и всички лица, които присъстват, се договориха за следното:

1.Че г-жа [______] вече не изисква настойник за себе си и/ или собствеността си, както и определянето на Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата се отменя незабавно. 

От Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата се изисква да подаде окончателен доклад на Генералния Попечител с копие до адвокат [______]. Пояснява се, че докладът е проверен от Генералния  Попечител. 

След подаването на доклада, разполагаемият остатък по кредита на г-жа [_________] се прехвърля директно от Фонда по сметката на г-жа [________]

2.Независимо от посоченото в точка 1 и за да се гарантира, че компенсацията за щетите, която трябва да бъде получена от г-жа [_________], наистина е инвестирана, за да се гарантира всекидневния й живот, както и бъдещето й, адвокат [_________] е упълномощен да действа по следния начин:

A. Средствата за компенсация, които ще бъдат получени, се инвестират общо по три инвестиционни плана, първият - дългосрочен, вторият – краткосрочен, и третият - за осигуряване на текущи нужди.

B.Адвокат [________] представя на Съда в рамките на 7 дни списък на нуждите на [_________] и заедно с тези нужди, всички източници, които покриват такива нужди, включително национална осигурителна вноска. В рамките на същия този период, адвокат [______] подава заедно със списъка на нуждите, банкови предложения за инвестиране на паричните средства.

C.Беше договорено, че паричните средства, инвестирани в краткосрочен инвестиционен план няма да се теглят изцяло или частично, освен с разрешение след подаване на молба и подходяща забележка, която да се запише в сметката.

D.Предложението, посочено в раздели B и C, се изпраща директно до адвокат [________], който точно ще го обясни на г-жа [_________], и в рамките на два дни от датата на получаването му ще представи позицията си пред Съда.

E.Беше договорено, че на адвокат [_________] е забранено да прехвърля компенсационни суми на г-жа [___________] или на някого от нейно име докато инвестициите не се запишат като съдебно решение. Въпреки това, за да може нуждите на [________] да бъдат покрити от паричните средства от компенсацията до приключване на процеса, адвокат [_______] се упълномощава да прехвърля по сметката, която е само на името г-жа [__________], единствено сумата от 50,000 израелски шекела.

F.От Съда се изисква да впише инвестиционното предложение и начина на финансиране на текущите нужди на г-жа [________], както съдебно решение.

3.Изисква се тези съгласия да бъдат вписани като решение.

РЕШЕНИЕ

Съгласието на страните се вписва като решение.

С оглед на съгласието да се отмени решението за назначаване на Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата като настойник над собственост на г-жа [__________] и тъй като тези съгласия се основават също така на медицинско становище, препоръчвам анулиране на решението издадено на 4 март, 2010.

На адвокат [_______] е забранено прехвърлянето на парични средства, присъдени като обезщетение на Г-жа [__________], докато не бъде постановено съдебно решение за начина на тяхното инвестиране, с изключение на сумата от 50,000 израелски шекела, които на адвокат [_________] е разрешено да прехвърли по сметка, която е на името само на г-жа [__________] с цел покриване на нуждите й, включително болногледач.

Копие от това решение се изпраща на Фонда за лечение на лица под запрещение от държавата

и до Главния попечител в Хайфа.

Папката по делото ще ми бъде предоставена за разглеждане на 13 септември 2012 година.

Постановено и съобщено днес, 15 елул, 5772, 2 Септември, 2012 на присъстващите лица.

(-)

_______________________________

Ети Бухадана, Зам.-председател
АКО ИСКАШ ДА СИ ЧАСТ ОТ ПРОМЯНАТА, ПОДКРЕПИ законопроекта тук!

КОНТАКТИ

Фондация Български център
за нестопанско право


София 1000,
ул. "Христо Белчев" 3, етаж 2
(02) 981-66-17, (02) 988-81-66
info@bcnl.org

Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания